Radi Vám pomôžeme pri týchto úkonoch:

zmluvy a obchodné spoločnosti | overenia | úschovy | NCR | dedičské veci

notárske zápisnice o právnych úkonoch, a to hlavne:

- notárske zápisnice o zmluvách (napríklad kúpne, darovacie, zámenné zmluvy na nehnuteľnosti, záložné zmluvy na hnuteľné veci a nehnuteľnosti, zmluvy o pôžičke, zmluvy o prevode obchodného podielu v s.r.o., ručiteľské dohody a iné),
- notárske zápisnice o závetoch (každý závet alebo listina o vydedení spísané notárom sú registrované v notárskom centrálnom registri závetov a notárskom centrálnom registri listín, tzn. nestratia sa a určite sa o ich existencii pri dedičskom konaní súdny komisár dozvie),
- notárske zápisnice o iných právnych úkonoch (napríklad uznania dlhu, exekučné tituly a pod.)
- zakladanie obchodných spoločnosti (vyhotovíme všetky potrebné listiny a návrhy, najmä notárske zápisnice - zakladateľské listiny a spoločenské zmluvy s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. a družstiev),
- zmeny v obchodných spoločnostiach (vyhotovíme všetky potrebné listiny a návrhy, napríklad notárske zápisnice - rozhodnutie spoločníkov s.r.o. o zmene obchodného mena, sídla, predmetu činnosti, prevodu obchodného podielu a pod.)

osvedčovanie právne významných skutočností, napríklad

- osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie (notár potvrdí, že osvedčený odpis - fotokópia súhlasí s predloženým originálom),
- osvedčenie pravosti podpisu (notár potvrdí, že osoba sa v notárovej prítomnosti podpísala na listine alebo svoj podpis na listine uznala za vlastný),
- osvedčenie priebehu valných zhromaždení obchodných spoločností a družstva (najmä pri akciových spoločnostiach a družstvách, ale aj pri ostatných typoch obchodných spoločností - s.r.o. a pod.),
- osvedčenie o tom, že je niekto nažive,
- osvedčenie o vyhlásení o vydržaní (notár notárskou zápisnicou potvrdí vyhlásenie a predloženie listín potrebných na vydržanie nehnuteľností),
- osvedčenie o iných skutočnostiach (napríklad priebehy losovania, predloženie vecí a pod.)

notárske úschovy, najmä

- úschova listín (najmä vlastnoručne napísaných závetov)
- úschova peňazí za účelom vydania po splnení podmienky (napríklad pri kúpnej zmluve na nehnuteľnosť sa predávajúcemu vydá kúpna cena po povolení vkladu kúpnej zmluvy, čím sa silno zníži riziko pre účastníkov - najmä kupujúceho),

notárske centrálne registre, napríklad

- registrácia záložného práva k hnuteľnej veci (záložné právo nevznikne, ak nebude registrované u notára),
- registrácia dobrovoľných dražieb
- registrácia listiny do notárskeho centrálneho registra listín (túto listinu si potom oprávnená osoba môže vyžiadať z registra na ktoromkoľvek notárskom úrade na celom Slovensku)

súdny komisariát

- notár na základe poverenia súdu prejednáva dedičské veci a vydáva osvedčenia o dedičstve

Poplatky u notára sú presne stanovené Vyhláškou o odmenách a náhradách notárov, viac informácií v časti Poplatky.